Zostałeś poszkodowany w kolizji drogowej? Nie wpadaj w panikę! Postaraj się ocenić szkody. Jeżeli jest to tzw. drobna stłuczka i nikt z osób będących w pojazdach nie ucierpiał, to nie musisz wzywać Policji. Ze sprawcą kolizji usuń pojazdy w bezpieczne miejsce i zaproponuj spisanie stosownego oświadczenia (wzór w dalszej części artykułu).

Na początek musisz sprawdzić czy sprawca posiada wszystkie dokumenty takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym, aktualną polisę ubezpieczeniową. Jeżeli przedstawione dokumenty są nieprawidłowe, sprawca ich przy sobie nie posiada lub zachowuje się „podejrzanie” np. czuć wyraźny zapach alkoholu, to bezpieczniej będzie jak wezwiesz Policję. Jeżeli wszystko jest w porządku, to przystąpcie do spisania oświadczenia. Możesz również wykonać zdjęcia uszkodzonych elementów. Następnie niezwłocznie zgłoś szkodę w ubezpieczalni sprawcy i postępuj według ich wskazówek.

Po sporządzeniu protokołu szkody, ubezpieczyciel przedstawi wykaz warsztatów blacharsko-lakierniczych w których możesz dokonać naprawy Twojego pojazdu. Możesz również zdecydować się na wybór zakładu z poza listy, jednak najlepiej uzgodnij to z ubezpieczycielem i uzyskaj akceptację dokonanego wyboru. Pamiętaj, że na najlepsze wykonanie naprawy możesz liczyć w autoryzowanym dla marki Twojego pojazdu warsztacie. Dla ułatwienie wybierz warsztat z którym możesz rozliczyć się w sposób tzw. bezgotówkowy, czyli bezpośrednio płatnikiem jest ubezpieczyciel.

Naprawa wykonana i po kłopocie! Szerokiej drogi!

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie Sprawcy Kolizji Drogowej.

Imię i nazwisko sprawcy……………… zamieszkały w……………… legitymujący się dowodem osobistym nr……………… wydanym przez ……………… posiadający prawo jazdy kategorii….. nr……………… wydanym przez……………… kierując w dniu ……………… o godz……. pojazdem marki……………… nr rej……………… posiadającego polisę ubezpieczeniową OC -towarzystwo ubezpieczeniowe……………… , numer polisy……………… okres ubezpieczenia……………… spowodowałem kolizję drogową z pojazdem marki…………… nr rej……… kierowanym przez (imię, nazwisko oraz adres) ……………………………………………… posiadającego polisę ubezpieczeniową OC -towarzystwo ubezpieczeniowe ………………, numer polisy ……………… okres ubezpieczenia ……………… (Sprawca) Ponadto oświadczam, że pojazd prowadziłem będąc trzeźwym oraz w pełni świadomym, a oświadczenie napisałem dobrowolnie oraz zgodnie z przebiegiem zdarzeń.
Opis zdarzenia: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
Opis uszkodzeń pojazdów:
Pojazd sprawcy: ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
Pojazd poszkodowanego: ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

Data oraz czytelny podpis sprawcy                    Data oraz czytelny podpis poszkodowanego

Call Now ButtonZADZWOŃ